Escaletes

Ses escaletes són com una petita escala ,empernades a nes bast per es perns de ses escaletes.Anaven damunt ses corbes d'es bast i així podien dur feixos grans.


.
Bast carregat amb ses escaletes.

Bast

Es bast es com una espècie de sella ques possava a s'esquena de s'animal i que serveix per traginar carregas feixugues.Està compost per:es llit(es com un coixí, que està amb contacte de s'esquena de s'animal,solia està plé de palla ),ses corbes(peçes de llenya amb forma de "U" invertida),ses galavernes(llistons de llenya que anaven a cada banda de ses corbes per ajuntarles),i ses postetes(barres que van a cada extrem d'es bast per poder puja i as mateix temps es reforçava), es caps de cingla(com una sivella que surtien de ses postetes,fetes de branquetes de sivina amb una tira de cuiro reforçat)i ses cingles(tires de cuiro que anaven per devall sa panxa de s'animal i es fermaven de cap a cap de cingla)


Màquina de capolar figues de moro

Aquesta màquina servía per capolar ses figues de moro per donar de menjar anes porc.Les solien mesclar amb farina d'ordi per engreixarlós.


Collidores de figues de Moro Llargues

Son com ses altres,Són per agafarses figues que no arribem amb ses altres. Són com les altres, però amb sa particularitat que un dels seus mànecs esta enganxat a un pal llarg i s'altre està tort i es tanca estirant una corda que està fermada a nes seu extrem.


Collidores de figues de Moro


Collidores o tissores per agafar ses figues de moro.
Son com unes tissores grans que tenen unes cassoletes en els extrems per agafar ses figues .